16 достъпни места, които можете да посетите, ако сте млади, счупени и искате да обиколите света